In samenwerking met o.a.:
Boek.nl - boek presentatie

Beta-versie
Zoek?ISBN Titel Schrijver Locatie
Boekdata presentatie
Bekijk hoe uw informatie
wordt gepresenteerd
op o.a. Boek.nl
Gebruiksvoorwaarden & vrijwaring Boek.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.boek.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee delen:
Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van www.boek.nl
Specifiek gedeelte voor de uitgever die gegevens toevoegt aan www.boek.nl

ALGEMEEN

Wie
De website www.boek.nl wordt u aangeboden door de Stichting Boek.nl, statutair gevestigd te Weesp onder nummer 32078837 van de Kamer van Koophandel te Hilversum, hierna te noemen 'Boek.nl'. Dit geschiedt onder het motto van Jorge Luis Borges: ieder boek is een wees

Waarom
Het is de functie van www.boek.nl een platform te bieden voor boekdata in een vorm die zo pluriform, actueel, toegankelijk, correct en compleet als maar mogelijk is. De site vormt een schakel tussen uitgevers en de consument. Iedere Nederlandse uitgever is - binnen de grenzen van de wet en deze gebruiksvoorwaarden - gerechtigd om www.boek.nl te voeden met zijn boekdata om deze optimaal te laten verspreiden.

Wat
De Nederlandse BoekenDataBank op www.boek.nl (zoek.boek.nl) toont u verschillende soorten titelgegevens:
1. De basis-titelgegevens die door de uitgever door middel van fondslijsten en aanmelding bij het ISBN-bureau en de Koninklijke Bibliotheek openbaar zijn gemaakt teneinde potentiële lezers/kopers attent te maken op het bestaan van de betreffende titel.
2. De verrijkte gegevens die door de uitgever door middel van een nieuw.boek.nl-account aan deze basisgegevens zijn toegevoegd. Deze aanvullende gegevens kunnen de vindbaarheid van de betreffende boeken sterk vergroten en geven vervolgens ook de zoeker de gewenste uitvoerige beschrijvende informatie.

Intellectuele eigedomsrechten
De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot www.boek.nl, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten op de teksten, beelden, geluiden, vormgeving, programmatuur en overige materialen, databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Boek.nl en/of haar licentiegevers, waaronder mede begrepen de uitgevers die gegevens toevoegen aan www.boek.nl.

Gebruik
Het is niet toegestaan www.boek.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van (de inhoud van) www.boek.nl, anders dan conform het doel van www.boek.nl. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boek.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van www.boek.nl.

Links
Het is de gebruiker van www.boek.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boek.nl, een koppeling aan te brengen tussen een eigen site en www.boek.nl. Hiervoor stelt Boek.nl desgewenst kosteloos een standaard-button beschikbaar die u als grafische link kan gebruiken. www.boek.nl bevat tevens verwijzingen naar websites van derden. Boek.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Garantie
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Boek.nl aan de samenstelling van www.boek.nl en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Boek.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Evenmin garandeert zij dat www.boek.nl ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden haar systemen niet onrechtmatig zullen gebruiken.

Aansprakelijkheid
Boek.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.boek.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid www.boek.nl te kunnen raadplegen. De gebruiker van www.boek.nl vrijwaart Boek.nl volledig voor alle mogelijke claims van de gebruiker zelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit dan wel verband houdende met het gebruik van www.boek.nl. Ingeval de gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden, is Boek.nl gerechtigd om de hieruit voortvloeiende schade op de gebruiker te verhalen.

Actualiteit
De informatie op www.boek.nl, waaronder deze gebruiksvoorwaarden, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Boek.nl adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Beveiliging
Boek.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Boek.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik www.boek.nl en de levering van boekdata door Boek.nl alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe wettelijk bevoegde rechter te Amsterdam.

Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Boek.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze gebruiksvoorwaarden gebruikte koppen zijn slechts indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen.

Uitgevers
De hierna vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen, van toepassing indien u in de hoedanigheid van uitgever gegevens toevoegt aan www.boek.nl.

Gegevens
De uitgever die gegevens wil toevoegen aan www.boek.nl zal ervoor zorgdragen dat de gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de uitgever dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van www.boek.nl. Boek.nl behoudt zich het recht de geplaatste gegevens in te korten, te wijzigen of te verwijderen van www.boek.nl. Dit zal zich onder meer voordoen in het geval door plaatsing van de gegevens inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, de gegevens in een verkeerde rubriek zijn geplaatst en/of de gegevens te uitgebreid, onjuist en/of onvolledig zijn.

Toevoegen
Het is uitdrukkelijk verboden gegevens toe te voegen op www.boek.nl op een andere wijze dan beschreven op de Site. Door gegevens toe te voegen aan www.boek.nl geeft de uitgever Boek.nl toestemming deze gegevens op www.boek.nl te plaatsen en vrijwaart de uitgever Boek.nl van eventuele rechten en claims op de verspreiding van zijn boekdata via www.boek.nl.

Intellectuele eigendomsrechten
Indien intellectuele eigendomsrechten op het door de uitgever toegevoegde materiaal worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (uitgever) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Boek.nl speelt hierbij geen rol.

Aansprakelijkheid
Boek.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de gegevens. Onder indirecte schade wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.