Deze website gebruikt cookies. Door op OK te klikken geeft u aan hiermee akkoord te gaan.
laden
Zoekresultaat laden...
 
In samenwerking met o.a.:
Boektrust.nl - boekdata beheer
voor professionals
Beta-versie 1.0.2
Zoek?ISBN Titel Schrijver Locatie
Boekdata
Zelf uw boek-informatie
toevoegen via Boek.nl
< Terug naar vorige pagina
Titel
Kneppelfreed 2021
ISBN
9789491536861
Auteurs
Peter Boomsma 
Prijs
€ 22.50
Leverbaarheid
Ja


Mogelijk te koop bij de boekhandel(s):

Bol.com | Libris.nl |
Kneppelfreed 2021  

Flaptekst
Yn 1998 wurdt Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon útjûn. It boek krijt yn de Fryske en lanlike parse loovjende kritiken. Sântich jier nei Kneppelfreed is it tiid foar in werútjefte. It boek út 1998 wurdt folslein oanpast. It tal haadstikken is ynkoarte fan sân nei fiif. Elk wurd wurdt op ’e nij woegen. It boek is op ’e nij skrean, wêrby’t de basis yntakt bliuwt. Nij is ek dat Kneppelfreed 2021. Ferline en takomst fan de Fryske taal folslein twatalich is, 158 siden yn it Frysk, 166 siden yn it Hollânsk. Hoe stiet it Frysk derfoar, santich jier nei Kneppelfreed? Skriuwer Peter Boomsma is benijd nei de stân fan saken fan it Frysk yn de rjochtseal, yn it ûnderwiis, by de Fryske gemeenten en yn bestjoerlik Fryslân. Fjouwer saakkundigen binne ree fûn har ljocht oer dizze matearje skine te litten. Foar it Frysk yn de rjochtseal is dat mr. Tjalling van der Goot. Alex Riemersma, âld-lektor meartalichheid oan NHL Stenden, giet yn op ûnderwiis yn de Fryske taal, fan basisûnderwiis oant universiteit. Johanneke Liemburg - biografe fan de haadrolspiler fan Kneppelfreed, Fedde Schurer – beskriuwt it brûken fan it Frysk by de Fryske gemeenten. Hjoeddeistich kommissaris fan de Kening Arno Brok skriuwt oer de rol fan de provinsje Fryslân en it stimulearjen fan de Fryske taal.

Recensie(s)
Voeg een recensie toe Recensie toevoegen.

Nominatie(s)
Geen nominaties gevonden

Over deze titel
Zoek deze titel ook bij
KB, Literatuurplein, Google Books, CvdM, Titelbank.nl
Algemeen
Titel
Kneppelfreed 2021
ISBN (10)
9491536860
ISBN (13)
9789491536861
Publicatiedatum
 
Auteur(s)
Auteur
Peter Boomsma
Kenmerken
Productvorm
 
Extra gegevens
Locatie
* locatie(s) toe te voegen Locatie toevoegen. 
Website uitgever
URL toevoegen. 
Verkrijgbaarheid
Centraal Boekhuis
Verkrijgbaar ( €22.50 )

Informatie onjuist? - mail ons een correctie of aanvulling URL toevoegen.

http://backend.boek.nl/rest/book/9789491536861?detail=full  Bekijk deze titel als Onix-bericht

  • Mogelijk te koop bij: